ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ สพก. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

30/09/2562    Create by ภัททิรา ยอดคำลือ

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ โดยคุณกานติมา มัชฉากิจ นิติกรชำนาญการและคุณภัทราวุฒิ ก้อนสมบัติ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้กับเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด จ. ปัตตานี

30/09/2562    Create by ภัททิรา ยอดคำลือ

  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ โดยคุณสุทธวดี เริ่มคิดการ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ คุณกานติมา มัชฉากิจ นิติกรชำนาญการและคุณภัทราวุฒิ ก้อนสมบัติ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้กับเจ้าหน้าที่ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด จ. ปัตตานี และอีก 14 สาขาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 0000
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th