ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอาวุธ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

• เอกสารดาวน์โหลด (ร่างพระราชบัญญัติฯ และตารางเปรียบเทียบฯ)
https://drive.google.com/drive/folders/1oe6cjQzK_dCThKJnJs5krIfvWGWAPuAe

 

• แสดงความคิดเห็นออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco6Im-FDTNsbMT5e76SAr-kUQI4ppp62eT0Th9cMVXUT5dKw/viewform

 


จำนวนผู้เข้าชม 565